Principis orientadors dels centre

Principi d’ètica: Tota persona, per la seva condició humana, independentment de la situació personal, té el màxim valor per si mateixa.
Té dret al respecte de la diferència i al de la seva pròpia dignitat. Els valors ètics han d’estar sempre presents en les cures i intervencions professionals; la practica s’ha d’impregnar d’un profund respecte als drets humans defensant la privacitat, la intimitat, la dignitat i a la llibertat personal.

Principi de competència i autonomia: Cadascú té les pròpies capacitats amb independència dels ajuts que necessiti. Les persones usuàries han de ser agents actius en els processos d’intervenció i, per tant, s’han de promocionar els comportaments autònoms.

Principi de participació: La persona com a individu té dret a estar present en la presa de decisions que afectin al desenvolupament de la seva vida, promovent la participació de la persona amb situació de dependència, la família i els professionals en la vida del centre. S’ha de garantir la participació dels usuaris als que van dirigits els respectius plans de cures tant en el disseny com en l’acceptació.

Principi d’integralitat: La persona és un ésser multidimensional; per tant, la intervenció la donem des d’un enfocament global i interdisciplinari, procurant intervencions coordinades entre els diferents recursos de la comunitat i garantint la continuïtat de l’atenció.

Principi d’individualitat: La intervenció des del centre es porta endavant amb un criteri d’atenció flexible i personalitzat.